Stadgar

STADGAR FÖR HANDELSHÖGSKOLANS I STOCKHOLM KAMRATFÖRENING
Antagna efter revision 2012-05-24

§ 1 Ändamål
HHS Kamratförening är en ideell förening med syfte att främja gott kamratskap mellan föreningens medlemmar och tillvarata deras gemensamma intressen, samt att verka för en hög samhällelig uppfattning om de studerande och de utexaminerade studenterna.

§ 2 Medlemskap
Medlemskap i HHS Kamratförening kan efter anmälan till HHS Kamratförenings styrelse vinnas av den som

a) avlagt lägst Ekonomie kandidatexamen eller motsvarande vid Handelshögskolan i Stockholm

b) kallats till hedersledamot i studentkåren. Därutöver kan styrelsen efter särskild prövning antaga såsom medlem fysisk person som verkat för eller utfört särskilda prestationer för Handelshögskolan i Stockholm, tex lärare vid Handelshögskolan.

Juridisk person som förklarat sig villig att främja HHS Kamratförening verksamhet, kan efter styrelsens prövning antas till stödjande medlem.

Till hedersmedlem kan av årsmöte kallas person som gjort HHS Kamratförening stora tjänster. Medlem som önskar utträda, skall anmäla detta. Medlem kan uteslutas om styrelsen är enig därom.

§ 3 Medlemsavgifter
Enskilda och stödjande medlemmar skall erlägga medlemsavgift. Avgift avser kalenderår. Medlemsavgiftens storlek, som får bestämmas olika å ena sidan enskild och å andra sidan stödjande medlem, fastställes av Årsmötet. Medlemsavgiften förfaller till betalning vid inträde i HHS Kamratförening för då fortlöpande verksamhetsår och eljest vid varje årsskifte. Nyutexaminerad civilekonom DHS erlägger avgift först för året efter det att examen erlagts. För hedersmedlem utgår ingen avgift.

§ 4 Styrelsen
HHS Kamratförenings löpande angelägenheter ombesörjs av en för tiden till och med nästa årsmöte vald styrelse om minst fem och högst 15 personer.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm och utser inom sig vice ordförande, skattmästare och sekreterare.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller när minst tre styrelseledamöter påkallar detta.

För beslutsförhet fodras att minst en ledamot utöver hälften av styrelsens ledamöter är närvarande och deltar i besluten. Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.

§ 5 Firmateckning
HHS Kamratförenings firma tecknas av styrelsen och av den eller dem som styrelsen därtill utser.

§ 6 Redovisning och revision
HHS Kamratförenings räkenskaper avslutas per kalenderår. Styrelsen skall årligen avge berättelse över sin förvaltning. Förvaltningsberättelse skall innehålla resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret. Två revisorer samt suppleanter för dem utses på årsmöte för att granska styrelsens förvaltning. Minst en ordinarie revisor skall vara auktoriserad jämte minst en suppleant. Revisor kan vara antingen fysisk person eller revisionsbyrå.

Revisorerna skall avge revisionsberättelse till årsmötet. Revisionsberättelsen skall utmynna i att ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes eller avstyrkes.

§ 7 Valberedning
På årsmöte väljes en valberedning bestående av tre ledamöter, som inom sig utser ordförande. Ingen av dess ledamöter får vara styrelseledamot.

§ 8 Föreningsmöten
Föreningsmöte är antingen årsmöte eller extramöte. Årsmöte skall äga rum på dag och plats, som styrelsen bestämmer, innan majs utgång. Till årsmöte skall skriftlig kallelse utsändas till alla medlemmar minst två veckor i förväg.

Vid årsmöte skall förekomma:
1. Val av ordförande vid årsmöte
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justeringsmän
4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
5. Val av sekreterare vid årsmötet
6. Styrelsens förvaltningsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande och styrelse
11. Val av två revisorer jämte suppleanter för dem
12. Val av valberedning
13. Fastställande av årsavgift
14. Övriga frågor

Extra möte äger rum tidigast en vecka efter det att styrelsen kallat. Till den skriftliga kallelsen skall bifogas de handlingar som mötet skall taga ställning till. Protokoll skall föras vid föreningens möten.

§ 9 Omröstning
Omröstning på föreningsmöte skall ske öppet, om inte medlem begär sluten omröstning. Varje personligen närvarande medlem har en röst. Stödjande medlem saknar rösträtt. Röstningen får inte ske genom ombud. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst; Vid personval skall dock företrädet avgöras genom lottning.

Röstberättigad är enbart den, som erlagt förfallen medlemsavgift.

§ 10 Stadgeändring och upplösning
Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av HHS Kamratförening skall fattas av två varandra följande föreningsmöten, varav minst ett årsmöte. Beslutet på det sista mötet skall biträdas av minst två tredjedelar av de röstande. Förslag till beslut att ändra stadgarna eller att upplösa HHS Kamratförening skall intagas i kallelsen till varje möte, där beslut skall fattas i sådan fråga.

Om HHS Kamratförening upplöses skall dess tillgångar tillfalla den s.k. 80-års fonden vid Handelshögskolan i Stockholm Studentkår.